تقویم آموزشی دوره های مهندسی شبکه

نام دوره

نام استاد

مدت دوره (ساعت)

تاریخ شروع

ایام برگزاری

شهریه (ریال)

ثبت نام

توضیحات

CCNP R&S&T
New v2.0
مهندس شاهی 120 آموزش مجازی زوج
17:30-21
25/000/000 22/000/000
sabtenam
sarfasl
CCIE LAB 1 مهندس شاهی 120 آموزش مجازی

پنجشنبه و جمعه

17-21

25/000/000 22/000/000
sabtenam
sarfasl
CCNP R&S&T
New v2.0
مهندس پاشنگ

120

  93/09/27 پنجشنبه
9-14

25/000/000

22/000/000
sabtenam
sarfasl
CCNA R&S  مهندس خوشرو  80   93/09/09 یکشنبه وسه شنبه
21-18
10/000/000 9/500/000
sabtenam
sarfasl
کاربردی MCITP 2008  مهندس بیات فر  120  93/09/10 زوج
21-17
15/000/000 12/000/000
sabtenam 
sarfasl
MTCRE
+امتحان بین المللی
مهندس بمانی پور 40   93/09/06 پنجشنبه
9-19
6/500/000 6/500/000
sabtenam 
sarfasl
Exchange + TMG مهندس رحیمیان 100 93/09/26 چهارشنبه
17-21
14/000/000
12/000/000
sabtenam 
sarfasl

تقویم آموزشی دوره های سیسکو

توضیحات 

 شهریه با تخفیف وِیژه (ریال)

شهریه(ریال)

تاریخ شروع

ایام برگزاری

مدت دوره
(ساعت)

نام استاد

نام دوره آموزشی

sarfasl

6/500/000
sabtenam 

10/000/000 آذر 93  زوج
9-14
80 مهندس رحیمیان  CCNA R&S
sarfasl

sabtenam

10/000/000 دی 93  شنبه -دوشنبه
17-14
80 مهندس غفاری  CCNA R&S
sarfasl sabtenam 10/000/000 93/09/09 یکشنبه-سه شنبه
18-21
80 مهندس خوشرو  CCNA R&S

sarfasl

sabtenam 10/000/000 دی 93 پنجشنبه
9-14
80 مهندس حسن زاده  CCNA R&S 
sarfasl sabtenam  10/000/000 Call جمعه
9-13
80 دکتر حسین زاده  CCNA R&S
sarfasl 8/000/000
sabtenam 
12/000/000

دی 93

 شنبه -دوشنبه
17-
21
100 مهندس امیری  CCENT/CCNA R&S
sarfasl sabtenam 12/000/000 آذر 93 پنجشنبه
15-20
100 -  CCENT/CCNA R&S
sarfasl
sabtenam 
9/000/000 

دی 93

جمعه
14-
19
50 - CCNA VOICE
sarfasl


sabtenam 

9/000/000 Call جمعه
14-
19
50 - CCNA SECURITY
sarfasl sabtenam  9/000/000  Call  چهارشنبه
9-14
50 دکتر حسین زاده  CCDA

تقویم آموزشی دوره های سیسکو

توضیحات

شهریه با تخفیف(ریال)

شهریه(ریال)

تاریخ شروع

ایام برگزاری

مدت دوره
(ساعت)
نام استاد

نام دوره آموزشی

sarfasl 22/000/000
sabtenam
  
25/000/000 آموزش مجازی
آذر93
زوج
17:30-21
120 مهندس شاهی CCNP R&S&T
New V.2
sarfasl 22/000/000
sabtenam
  
25/000/000 93/09/27 پنجشنبه
9-14
120 مهندس پاشنگ CCNP R&S&T
New V.2

sarfasl

22/000/000
sabtenam
  
25/000/000 Call شنبه و دوشنبه
18-21  
120 - CCNP R&S&T
New V.2
sarfasl 22/000/000
sabtenam
  
22/000/000 بهمن 93

یکشنبه و سه شنبه
18-21

120

- CCNP R&S&T
New V.2
sarfasl 22/000/000
sabtenam
  
22/000/000 فروردین 93 جمعه
13-19
120 مهندس خوشرو CCNP R&S&T
New V.2
sarfasl 28/000/000
sabtenam  

30/000/000

Call

آموزش مجازی

160 مهندس شاهی

CCNP Security

sarfasl 15/000/000
sabtenam   

15/500/000

93/08/29

پنجشنبه
9-14

100 دکتر حسین زاده

CCNP Voice

sarfasl 33/000/000
sabtenam   

35/000/000

Call

شنبه و دوشنبه
18-21 

200

-

CCNP Service Provider


تقویم آموزشی دوره های سیسکو

توضیحات

شهریه با تخفیف (ریال)

شهریه(ریال)

تاریخ شروع

ایام برگزاری

مدت دوره
(ساعت)

نام استاد

نام دوره آموزشی

sarfasl

22/000/000

 sabtenam

25/000/000 آموزش مجازی
آذر93

پنجشنبه و جمعه

21-17

120 مهندس شاهی

CCIE LAB 1 

sarfasl

22/000/000

  sabtenam
25/000/000 - مجازی 120 مهندس شاهی

CCIE LAB2

تقویم آموزشی دوره های سیسکو

تقویم آموزشی دوره های مایکروسافت

توضیحات

شهریه با تخفیف وِیژه (ریال)

شهریه(ریال)

تاریخ شروع

ایام برگزاری

مدت دوره
(ساعت)

نام استاد

نام دوره آموزشی

sarfasl

20/700/000
sabtenam
23/000/000 آذر 93 یکشنبه و سه شنبه
17-21
200 مهندس بیات فر

MCSE 2012 Server Infrastructure

sarfasl 16/500/000
sabtenam
21/000/000 Call یکشنبه و سه شنبه
17-21
200 مهندس رحیمیان MCSA 2012
sarfasl 12/000/000
sabtenam
15/000/000  فروردین 93 شنبه و دوشنبه
9-14
120 مهندس بیات فر MCITP 2008
sarfasl 12/000/000
sabtenam 
15/000/000  93/09/24 زوج
 17-21
120 مهندس بیات فر MCITP 2008
sarfasl

12/000/000

sabtenam 

15/000/000   دی93   پنجشنبه وجمعه
9-14 / 14-19
120 مهندس بیات فر MCITP 2008
sarfasl 19/800/000
sabtenam 
21/000/000    اردیبهشت94  پنجشنبه وجمعه
15-20 / 9-14
230 مهندس بیات فر   MCITP 2008
sarfasl 12/000/000
sabtenam  
14/000/000   93/09/26 چهارشنبه
17-21
100 مهندس رحیمیان

Exchange + TMG

sarfasl 1/750/000
sabtenam
2/500/000

Call

زوج
9-12
30  خانم مهندس کریم زاده

+ Network

sarfasl

1/750/000
sabtenam
2/500/000

Call

زوج
9-14  
30 مهندس غفارزاده + Network 
sarfasl 1/750/000
sabtenam
2/500/000  

Call

زوج
14-17
30 مهندس غفارزاده + Network
sarfasl 1/750/000
sabtenam
2/500/000   

Call

زوج
14-17
30 مهندس رحیمیان + Network

تقویم آموزشی دوره های کاربردی

توضیحات

شهریه با تخفیف(ریال)

شهریه(ریال)

تاریخ شروع

ایام برگزاری

مدت دوره
(ساعت)

نام استاد

نام دوره آموزشی

sarfasl

3/000/000
sabtenam

7/000/000 دی93 یکشنبه و سه شنبه
9-14
80 مهندسین غفارزاده و نعمتی

Network+
به همراه

زبان تخصصی

sarfasl

4/200/000
sabtenam

5/990/000 دی 93 شنبه و دوشنبه
9-14
130 خانم مهندس نعمتی ICDL
sarfasl

1/800/000
sabtenam

3/000/000 دی 93 چهارشنبه
9-14
51 خانم مهندس نعمتی

زبان تخصصی

دوره های آموزشی ارتباطات ماهواره ای
sarfasl 15/000/000
sabtenam
15/000/000 آذر93  جمعه
14-19
 60  دکتر وکیلی

VSAT

دوره های آموزشی امنیت شبکه
sarfasl 11/000/000
sabtenam
12/000/000 آذر 93 چهارشنبه
17-21
80 دکتر حسین زاده امنیت شبکه1
sarfasl 7/000/000
sabtenam
7/500/000  Call ایام هفته
9-17
40 مهندس امینی CEH 
sarfasl 6/000/000
sabtenam
6/500/000  Call چهارشنبه
14-17
30 مهندس امینی تست نفوذ
 دوره های آموزشی مجازی سازی
sarfasl 7/500/000
sabtenam
7/500/000   93/09/21 جمعه
14-19
40 مهندس امینی VMWare
sarfasl 3/900/000
sabtenam
4/500/000   Call  جمعه
14-19
40

مهندس امینی

VMWare Hardening

 دوره های آموزشی میکروتیک

sarfasl 6/300/000
sabtenam
7/000/000  

93/09/23

یکشنبه
18-21
40

مهندس بمانی پور

 MTCNA

+امتحان بین المللی

sarfasl 6/000/000
sabtenam
6/500/000   

Call

پنجشنبه 
9-12 
24

مهندس بمانی پور

 MTCWE

+امتحان بین المللی

sarfasl 6/000/000
sabtenam
6/500/000   

93/09/06

پنجشنبه و جمعه
9-19  
24

مهندس بمانی پور

MTCRE

+امتحان بین المللی

دوره های آموزشی لینوکس
sarfasl 8/900/000
sabtenam
16/000/000    دی 93  سه شنبه
17-21
 64  مهندس غفارزاده

Linux

LEC&LPIC1


تقویم آموزشی دوره های مجازی

با تخفیف

مبلغ سرمایه گذاری(ريال)

ساعت

ایام برگزاری

مدت دوره

نام استاد

 نوع آموزش

نام دوره

4/900/000

sabtenam

7/000/000 21-23 زوج 60 مهندس رحیمیان همزمان CCNA R&S

4/900/000

sabtenam

7/000/000 18-20 زوج 60 مهندس رحیمیان همزمان CCNA R&S

1/760/000

sabtenam

22/000/000 21-23 یکشنبه وسه شنبه 120 دکتر حسین زاده همزمان CCNP R&S&T

1/500/000

sabtenam

2/000/000 21-23 زوج 30 مهندس مردانی همزمان Network+

1/200/000

sabtenam

17/000/000 9-12 یکشنبه وسه شنبه 180 مهندس مردانی همزمان MCITP 2008

1/200/000

sabtenam

17/000/000 9-12 زوج 180 مهندس مردانی همزمان MCSA 2012

-

sabtenam

3/500/000 15-17 یکشنبه وسه شنبه 20 مهندس رحیمیان همزمان Share point

3/600/000

sabtenam

 5/990/000

18-21

 روزهای زوج

 150جلسه

مهندس ایرجی

همزمان

 ICDL


 

 


شما اينجا هستيد:   خانه