تقویم آموزشی دوره های مهندسی شبکه

نام دوره

نام استاد

مدت دوره (ساعت)

تاریخ شروع

ایام برگزاری

شهریه (ریال)

شهریه با تخفیف وِیژه (ریال)

توضیحات

Windows 8 مهندس رحیمیان 60   93/06/04 یکشنبه و سه شنبه
17-21
6/500/000

4/500/000

sabtenam

sarfasl

  MCSA2012

به همراه Windows 8

مهندس رحیمیان  200  93/06/04 یکشنبه و سه شنبه
17-21
23/000/000

16/650/000

sabtenam

sarfasl
MCITP 2008

به همراه Network+

 مهندس بیات فر  230  93/06/07  پنجشنبه و جمعه
15-20/9-14
21/000/000

17/550/000

sabtenam

sarfasl
CCNA R&S  مهندس رحیمیان 80  93/06/17 زوج
9-14
10/000/000

6/500/000

sabtenam

sarfasl

CCNP  R&S&T

New V.2

دکترحسین زاده

120

 93/06/25 یکشنبه و سه شنبه
18-21

22/000/000

22/000/000

sabtenam

sarfasl
CCNA SECURITY دکترحسین زاده 50  93/06/21 جمعه
17-20
9/000/000

7/300/000

sabtenam

sarfasl
Exchange + TMG مهندس رحیمیان 100 93/05/21 چهارشنبه
17-21
14/000/000

9/800/000
sabtenam

sarfasl

تقویم آموزشی دوره های سیسکو

توضیحات 

 شهریه با تخفیف وِیژه (ریال)

شهریه(ریال)

تاریخ شروع

ایام برگزاری

مدت دوره
(ساعت)

نام استاد

نام دوره آموزشی

sarfasl

6/500/000
sabtenam

10/000/000 93/06/17  زوج
9-14
80 مهندس رحیمیان  CCNA R&S
sarfasl

8/100/000
sabtenam

10/000/000 93/06/01  شنبه -دوشنبه
18-21
80 دکتر حسین زاده  CCNA R&S
sarfasl 8/100/000
sabtenam
10/000/000 مهر 93 یکشنبه-سه شنبه
18-21
80 مهندس خوشرو  CCNA R&S

sarfasl

8/100/000
sabtenam
10/000/000 93/05/16 پنجشنبه
9-14
80 مهندس حسن زاده  CCNA R&S 
sarfasl 8/100/000
sabtenam 
10/000/000 مهر 93  جمعه
9-13
80 دکتر حسین زاده  CCNA R&S
sarfasl 9/800/000
sabtenam 
12/000/000

آذر 93 

پنجشنبه
15-20
100 دکتر حسین زاده  CCENT/CCNA R&S
sarfasl 7/300/000
sabtenam 
9/000/000 

مهر 93

جمعه
13:30-16:30
50 دکتر حسین زاده CCNA VOICE
sarfasl

7/300/000
sabtenam 

9/000/000 93/06/21
جمعه
17-21
50 دکتر حسین زاده CCNA SECURITY
sarfasl 9/000/000
sabtenam 
9/000/000  Call  چهارشنبه
9-14
50 دکتر حسین زاده  CCDA

تقویم آموزشی دوره های سیسکو

توضیحات

شهریه با تخفیف(ریال)

شهریه(ریال)

تاریخ شروع

ایام برگزاری

مدت دوره
(ساعت)
نام استاد

نام دوره آموزشی

sarfasl

22/000/000
sabtenam  
22/000/000 آذر  شنبه و دوشنبه
18-21  
120 مهندس خوشرو

CCNP R&S&T

New V.2

sarfasl 22/000/000
sabtenam 
22/000/000 93/06/25

یکشنبه و سه شنبه
18-21

120

دکتر حسین زاده

CCNP R&S&T

New V.2

sarfasl 22/000/000
sabtenam  
22/000/000 شهریور  جمعه
12-20
120 مهندس خوشرو

CCNP R&S&T

New V.2

sarfasl sabtenam 22/000/000 Call مجازی 120 مهندس شاهی

CCNP R&S&T

New V.2

sarfasl 28/000/000
sabtenam  

30/000/000

Call

یکشنبه و سه شنبه
18-21

160 -

CCNP Security

sarfasl 15/000/000
sabtenam   

15/500/000

Call

پنجشنبه
9-14

100 دکتر حسین زاده

CCNP Voice

sarfasl 33/000/000
sabtenam   

35/000/000

Call

شنبه و دوشنبه
18-21 

200

-

CCNP Service Provider


تقویم آموزشی دوره های سیسکو

توضیحات

شهریه با تخفیف (ریال)

شهریه(ریال)

تاریخ شروع

ایام برگزاری

مدت دوره
(ساعت)

نام استاد

نام دوره آموزشی

sarfasl

22/000/000

 sabtenam

22/000/000 مهر

فشرده

BootCamp
17-21

120 مهندس شاهی

CCIE LAB 2 

sarfasl

22/000/000

 sabtenam

22/000/000 - مجازی 120 مهندس شاهی

CCIE LAB1

تقویم آموزشی دوره های مایکروسافت

توضیحات

شهریه با تخفیف وِیژه (ریال)

شهریه(ریال)

تاریخ شروع

ایام برگزاری

مدت دوره
(ساعت)

نام استاد

نام دوره آموزشی

sarfasl

4/500/000
sabtenam
6/500/000  93/06/04 یکشنبه و سه شنبه
17-21
60 مهندس رحیمیان

Windows 8

sarfasl 16/500/000
sabtenam
21/000/000  93/06/04 یکشنبه و سه شنبه
17-21
200 مهندس رحیمیان MCSA 2012
sarfasl 1/750/000
sabtenam
2/500/000

Call

زوج
9-12
30  خانم مهندس کریم زاده

+ Network

sarfasl

1/750/000
sabtenam
2/500/000

Call

زوج
9-14  
30 مهندس غفارزاده + Network 
sarfasl 1/750/000
sabtenam
2/500/000  

Call

زوج
14-17
30 مهندس غفارزاده + Network
sarfasl 1/750/000
sabtenam
2/500/000   

شهریور

زوج
14-17
30 مهندس رحیمیان + Network
sarfasl 1/750/000
sabtenam
21/000/000  آبان زوج
9-14
230 مهندس بیات فر MCITP 2008
sarfasl 17/550/000
sabtenam 
21/000/000  93/05/25 زوج
 17-21
230 مهندس بیات فر MCITP 2008
sarfasl 17/550/000
sabtenam 
21/000/000  

آبان 

یکشنبه-سه شنبه
17-21
230 مهندس بیات فر MCITP 2008
sarfasl 17/550/000
sabtenam 
21/000/000   دی   پنجشنبه وجمعه
9-14 / 14-19
230 مهندس بیات فر MCITP 2008
sarfasl 17/550/000
sabtenam 
21/000/000    93/06/07  پنجشنبه وجمعه
15-20 / 9-14
230 مهندس بیات فر   MCITP 2008
sarfasl 9/800/000
sabtenam  
14/000/000   93/06/12 چهارشنبه
17-21
100 مهندس رحیمیان

Exchange + TMG

تقویم آموزشی دوره های کاربردی

شهریه با تخفیف وِیژه (ریال)

شهریه(ریال)

ساعت برگزاری

تاریخ شروع

ایام برگزاری

مدت دوره
(ساعت)

نام استاد

پیشنیاز

نام دوره آموزشی

3/000/000

7/000/000
sabtenam

9-14 مرداد یکشنبه و سه شنبه 80 مهندسین غفارزاده و نعمتی -

Network+

به همراه

زبان تخصصی

4/200/000

5/990/000

sabtenam

9-14 مرداد شنبه و دوشنبه 130 خانم مهندس نعمتی - ICDL
1/800/000

3/000/000
sabtenam

9-14 مرداد چهارشنبه 51 خانم مهندس نعمتی -

زبان تخصصی

دوره های آموزشی ارتباطات ماهواره ای
- 12/000/000
sabtenam
 14-19 آذر  جمعه  60  دکتر وکیلی CCNA R&S 

VSAT

دوره های آموزشی امنیت شبکه
- 12/000/000
sabtenam
17-21 آبان چهارشنبه 80 دکتر حسین زاده MCITP  امنیت شبکه1
  7/000/000
sabtenam
9-17 شهریور ایام هفته 40 مهندس امینی MCITP or CCNA

CEH

Boot Camp

  6/000/000
sabtenam
15-18 شهریور چهارشنبه 30 دکتر حسین زاده MCITP or CCNA تست نفوذ
 دوره های آموزشی مجازی سازی
- 7/500/000
sabtenam
18-21 شهریور یکشنبه وسه شنبه 40 مهندس امینی MCITP or CCNA VMWare
- 3/900/000
sabtenam
18-21 Call یکشنبه و سه شنبه 40

مهندس امینی

VMWare

VMWare Hardening

 دوره های آموزشی میکروتیک

- 7/000/000
sabtenam
9-12

93/05/30

پنجشنبه

40

مهندس بمانی پور

+Network

 MTCNA

+امتحان بین المللی

- 6/500/000
sabtenam
18-21

Call

چهارشنبه

24

مهندس بمانی پور

MTCNA

 MTCWE

+امتحان بین المللی

 - 6/500/000
sabtenam
17-21

93/05/17

جمعه

24

مهندس بمانی پور

MTCNA

MTCRE

+امتحان بین المللی

دوره های آموزشی لینوکس
- 16/000/000
sabtenam
14-20  Call  پنجشنبه  120  مهندس حسن بیگی -

Linux


تقویم آموزشی دوره های مجازی

با تخفیف

مبلغ سرمایه گذاری(ريال)

ساعت

ایام برگزاری

مدت دوره

نام استاد

 نوع آموزش

نام دوره

4/900/000

sabtenam

7/000/000 21-23 زوج 60 مهندس رحیمیان همزمان CCNA R&S

4/900/000

sabtenam

7/000/000 18-20 زوج 60 مهندس رحیمیان همزمان CCNA R&S

1/760/000

sabtenam

22/000/000 21-23 یکشنبه وسه شنبه 120 دکتر حسین زاده همزمان CCNP R&S&T

1/500/000

sabtenam

2/000/000 21-23 زوج 30 مهندس مردانی همزمان Network+

1/200/000

sabtenam

17/000/000 9-12 یکشنبه وسه شنبه 180 مهندس مردانی همزمان MCITP 2008

1/200/000

sabtenam

17/000/000 9-12 زوج 180 مهندس مردانی همزمان MCSA 2012

-

sabtenam

3/500/000 15-17 یکشنبه وسه شنبه 20 مهندس رحیمیان همزمان Share point

3/600/000

sabtenam

 5/990/000

18-21

 روزهای زوج

 150جلسه

مهندس ایرجی

همزمان

 ICDL


 

 


شما اينجا هستيد:   خانه