اشتراک خبرنامه عصرشبکه:
ایمیل:
twitter facebook google-plus cloob logo
linkedinsquarelogo instagram-icon youtube-icon-red com.aparat
Viber-for-BlackBerry line-app-logo 
.     

تقویم آموزشی دوره های مهندسی شبکه

تقویم آموزشی دوره های نوروز 1394

شهریه با تخفیف ویژه(ریال)
تا93/11/29

شهریه (ریال)

ساعت برگزاری

تاریخ اتمام

تاریخ شروع

مدت دوره
(ساعت)
نام استاد

نام دوره آموزشی

12/000/000
sabtenam
  
15/000/000 8:30-18:30 94/01/12 94/01/03 100 مهندس بیات فر MCITP
8/000/000
sabtenam
10/000/000 8-14 94/01/12 94/01/03 60 مهندس غفارزاده CCNA R&S
8/000/000
sabtenam
10/000/000   14-20 94/01/12 94/01/03 60 مهندس غفارزاده CCNA R&S
6/500/000
sabtenam
  
10/000/000   9-16 94/01/12 94/01/03

60

مهندس خوشرو CCNA R&S
آموزش مجازی
6/000/000
sabtenam
7/000/000   8-16 94/01/12 94/01/08 40 مهندس بمانی پور MTCNA
به همراه امتحان بین المللی
6/000/000
sabtenam
6/500/000   8:30-18:30 94/01/21 94/01/14 2روز مهندس بمانی پور MTCRE
به همراه امتحان بین المللی
8/000/000
sabtenam
10/000/000    15-20 94/01/14 94/01/03 60 مهندس آذرنژاد هک و امنیت
8/000/000
sabtenam
10/000/000     8-15 94/01/12 94/01/03 70 مهندس خسروی CCNA & CCNP VOICE
5/200/000
sabtenam
6/500/000     14-20 94/01/07 94/01/03 30 مهندس شهبازکیا Android
4/500/000
sabtenam
6/000/000     8-14 94/01/07 94/01/03 30 مهندس رحیمیان Share point

نام دوره

نام استاد

مدت دوره (ساعت)

تاریخ شروع

ایام برگزاری

شهریه (ریال)

ثبت نام

توضیحات

CCNP R&S&T
New v2.0
مهندس پاشنگ

120

  93/10/25 پنجشنبه
9-14

25/000/000

22/000/000
sabtenam
sarfasl
CCIE LAB 1 مهندس شاهی 120 آموزش مجازی

پنجشنبه و جمعه

17-21

25/000/000 22/000/000
sabtenam
sarfasl
CCNA R&S  مهندس غفارزاده  80   93/10/29 شنبه ودوشنبه
21-18
10/000/000 9/500/000
sabtenam
sarfasl
MCSE 2012 Serv Inf  مهندس بیات فر 230 93/10/30 یکشنبه و سه شنبه
21-17
23/000/000 20/700/000
sabtenam  
sarfasl

MCITP 2008

کاربردی

 مهندس بیات فر  120  93/10/20 زوج
21-17
15/000/000 12/000/000
sabtenam 
sarfasl

 MTCNA

+امتحان بین المللی

مهندس بمانی پور 40   93/10/14 یکشنبه
21-18
7/000/000 6/500/000
sabtenam 
sarfasl
Exchange + TMG مهندس رحیمیان 100 93/11/01 چهارشنبه
17-21
14/000/000
12/000/000
sabtenam 
sarfasl
VMWare مهندس داعی 40 93/11/08 چهارشنبه
17-21
12/500/000
12/000/000
sabtenam 
sarfasl
LEC&LPIC1  مهندس غفارزاده 64 93/11/13 سه شنبه
21-17
14/000/000    8/900/000
sabtenam
sarfasl

تقویم آموزشی دوره های سیسکو

توضیحات 

 شهریه با تخفیف وِیژه (ریال)

شهریه(ریال)

تاریخ شروع

ایام برگزاری

مدت دوره
(ساعت)

نام استاد

نام دوره آموزشی

sarfasl

6/500/000
sabtenam 

10/000/000 بهمن 93  زوج
9-14
80 مهندس رحیمیان  CCNA R&S
sarfasl

sabtenam

10/000/000 دی 93  شنبه -دوشنبه
18-
21
80 مهندس غفاری  CCNA R&S
sarfasl sabtenam 10/000/000

اردیبهشت

94

یکشنبه-سه شنبه
18-21
80 مهندس خوشرو  CCNA R&S

sarfasl

sabtenam 10/000/000 دی 93 پنجشنبه
9-14
80 مهندس خطیبی  CCNA R&S 
sarfasl sabtenam  10/000/000 Call جمعه
9-13
80 مهندس امیری  CCNA R&S
sarfasl 8/000/000
sabtenam 
12/000/000

دی 93

 شنبه -دوشنبه
17-
21
100 مهندس امیری  CCENT/CCNA R&S
sarfasl sabtenam 12/000/000 بهمن93 پنجشنبه
15-20
100 مهندس خطیبی  CCENT/CCNA R&S
sarfasl
sabtenam 
9/000/000 

دی 93

جمعه
14-
19
50 مهندس خسروی CCNA VOICE
sarfasl


sabtenam 

9/000/000 Call جمعه
14-
19
50 - CCNA SECURITY
sarfasl sabtenam  9/000/000  Call  چهارشنبه
9-14
50 -  CCDA

تقویم آموزشی دوره های سیسکو

توضیحات

شهریه با تخفیف(ریال)

شهریه(ریال)

تاریخ شروع

ایام برگزاری

مدت دوره
(ساعت)
نام استاد

نام دوره آموزشی

sarfasl 22/000/000
sabtenam
  
25/000/000 آموزش مجازی
دی 93
زوج
17:30-21
120 مهندس شاهی CCNP R&S&T
New V.2
sarfasl 22/000/000
sabtenam
  
25/000/000 دی 93 پنجشنبه
9-14
120 مهندس پاشنگ CCNP R&S&T
New V.2

sarfasl

22/000/000
sabtenam
  
25/000/000 Call شنبه و دوشنبه
18-21  
120 - CCNP R&S&T
New V.2
sarfasl 22/000/000
sabtenam
  
22/000/000 بهمن 93

یکشنبه و سه شنبه
18-21

120

- CCNP R&S&T
New V.2
sarfasl 22/000/000
sabtenam
  
22/000/000 اردیبهشت 94 جمعه
13-19
120 مهندس خوشرو CCNP R&S&T
New V.2
sarfasl 28/000/000
sabtenam  

30/000/000

آموزش مجازی

-

160 مهندس شاهی

CCNP Security

sarfasl 15/000/000
sabtenam   

15/500/000

بهمن 93

پنجشنبه
9-14

100 مهندس خسروی

CCNP Voice

sarfasl 33/000/000
sabtenam   

35/000/000

Call

شنبه و دوشنبه
18-21 

200

-

CCNP Service Provider

sarfasl 23/000/000
sabtenam    
25/000/000 آموزش مجازی پنجشنبه و جمعه
17-21
120 مهندس شاهی CCIE LAB1
sarfasl 23/000/000
sabtenam     
25/000/000 آموزش مجازی پنجشنبه و جمعه
17-21
120 مهندس شاهی CCIE LAB2
تقویم آموزشی دوره های سیسکو

تقویم آموزشی دوره های مایکروسافت

توضیحات

شهریه با تخفیف وِیژه (ریال)

شهریه(ریال)

تاریخ شروع

ایام برگزاری

مدت دوره
(ساعت)

نام استاد

نام دوره آموزشی

sarfasl

20/700/000
sabtenam
23/000/000 دی 93 یکشنبه و سه شنبه
17-21
200 مهندس بیات فر

MCSE 2012 Server Infrastructure

sarfasl 16/500/000
sabtenam
21/000/000 Call یکشنبه و سه شنبه
17-21
200 مهندس رحیمیان MCSA 2012
sarfasl 12/000/000
sabtenam
15/000/000  فروردین 93 شنبه و دوشنبه
9-14
120 مهندس بیات فر MCITP 2008
sarfasl 12/000/000
sabtenam 
15/000/000  دی 93 زوج
 17-21
120 مهندس بیات فر MCITP 2008
sarfasl

12/000/000

sabtenam 

15/000/000   بهمن 93  پنجشنبه وجمعه
9-14 / 14-19
120 مهندس بیات فر MCITP 2008
sarfasl 19/800/000
sabtenam 
21/000/000    اردیبهشت94  پنجشنبه وجمعه
15-20 / 9-14
230 مهندس بیات فر   MCITP 2008
sarfasl 12/000/000
sabtenam  
14/000/000   بهمن 93 چهارشنبه
17-21
100 مهندس رحیمیان

Exchange + TMG

sarfasl 1/750/000
sabtenam
2/500/000

Call

زوج
9-12
30  خانم مهندس کریم زاده

+ Network

sarfasl

1/750/000
sabtenam
2/500/000

Call

زوج
9-14  
30 مهندس غفارزاده + Network 
sarfasl 1/750/000
sabtenam
2/500/000  

Call

زوج
14-17
30 مهندس غفارزاده + Network
sarfasl 1/750/000
sabtenam
2/500/000   

Call

زوج
14-17
30 مهندس رحیمیان + Network

تقویم آموزشی دوره های کاربردی

توضیحات

شهریه با تخفیف(ریال)

شهریه(ریال)

تاریخ شروع

ایام برگزاری

مدت دوره
(ساعت)

نام استاد

نام دوره آموزشی

دوره های آموزشی امنیت شبکه
sarfasl 11/000/000
sabtenam
12/000/000 بهمن 93 چهارشنبه
17-21
80 مهندس آذرنژاد امنیت شبکه1
sarfasl 7/000/000
sabtenam
7/500/000  Call ایام هفته
9-17
40 مهندس امینی CEH 
sarfasl 6/000/000
sabtenam
6/500/000  Call چهارشنبه
14-17
30 مهندس امینی تست نفوذ
 دوره های آموزشی مجازی سازی
sarfasl 12/000/000
sabtenam
12/500/000 بهمن 93 چهارشنبه
17-21
40 مهندس داعی VMWare
sarfasl 3/900/000
sabtenam
4/500/000   Call  جمعه
14-19
40

مهندس امینی

VMWare Hardening

 دوره های آموزشی میکروتیک

sarfasl 6/300/000
sabtenam
7/000/000  

93/10/14

یکشنبه
18-21
40

مهندس بمانی پور

 MTCNA

+امتحان بین المللی

sarfasl 6/300/000
sabtenam
7/000/000   93/11/30 پنجشنبه
9-14
40

مهندس بمانی پور

 MTCNA

+امتحان بین المللی

sarfasl 6/000/000
sabtenam
6/500/000   

Call

پنجشنبه
9-14
24

مهندس بمانی پور

 MTCWE

+امتحان بین المللی

sarfasl 6/000/000
sabtenam
6/500/000   

Call

پنجشنبه
9-14
24

مهندس بمانی پور

MTCRE

+امتحان بین المللی

دوره های آموزشی لینوکس
sarfasl 8/900/000
sabtenam
14/000/000    دی 93  سه شنبه
17-21
 64  مهندس غفارزاده

Linux

LEC&LPIC1

دوره های آموزشی ارتباطات ماهواره ای
sarfasl 15/000/000
sabtenam
15/000/000 بهمن 93  جمعه
14-19
 60  -

VSAT


تقویم آموزشی دوره های مجازی

با تخفیف

مبلغ سرمایه گذاری(ريال)

ساعت

ایام برگزاری

مدت دوره

نام استاد

 نوع آموزش

نام دوره

4/900/000

sabtenam

7/000/000 21-23 زوج 60 مهندس رحیمیان همزمان CCNA R&S

4/900/000

sabtenam

7/000/000 18-20 زوج 60 مهندس رحیمیان همزمان CCNA R&S

1/760/000

sabtenam

22/000/000 21-23 یکشنبه وسه شنبه 120 دکتر حسین زاده همزمان CCNP R&S&T

1/500/000

sabtenam

2/000/000 21-23 زوج 30 مهندس مردانی همزمان Network+

1/200/000

sabtenam

17/000/000 9-12 یکشنبه وسه شنبه 180 مهندس مردانی همزمان MCITP 2008

1/200/000

sabtenam

17/000/000 9-12 زوج 180 مهندس مردانی همزمان MCSA 2012

-

sabtenam

3/500/000 15-17 یکشنبه وسه شنبه 20 مهندس رحیمیان همزمان Share point

3/600/000

sabtenam

 5/990/000

18-21

 روزهای زوج

 150جلسه

مهندس ایرجی

همزمان

 ICDL


 

 


شما اينجا هستيد:   خانه