تقویم آموزشی دوره های مهندسی شبکه

تقویم آموزشی دوره های کاربردی

تخفیف(ریال)

شهریه(ریال)

ساعت برگزاری

تاریخ شروع

ایام برگزاری

مدت دوره
(ساعت)

نام استاد

پیشنیاز

نام دوره

- 12.000.000
ثبت نام
17-21 اردیبهشت93 چهارشنبه   80 دکتر حسین زاده MCITP دوره جامع امنیت شبکه1
-  10.000.000
ثبت نام
17-21 Call چهارشنبه   80 دکتر حسین زاده MCITP دوره جامع امنیت شبکه2
- 10.000.000
ثبت نام
17-21 Call چهارشنبه    80 دکتر حسین زاده MCITP دوره جامع امنیت شبکه3
- 6.000.000
ثبت نام
15-18 Call چهارشنبه 30 دکتر حسین زاده MCITP or CCNA تست نفوذ
7.000.000
ثبت نام
9-17 خرداد93 ایام هفته 40 مهندس امینی MCITP or CCNA CEH Boot Camp
- 16.000.000
ثبت نام
14-20 Call پنجشنبه 120 مهندس حسن بیگی Linux
- 12.000.000
ثبت نام
14-19 اردیبهشت93 جمعه 60 دکتر وکیلی CCNA R&S VSAT
- 7.500.000
ثبت نام
18-21 Call یکشنبه و سه شنبه 40 مهندس امینی MCITP or CCNA VMWare
- 3.900.000
ثبت نام
18-21 Call یکشنبه و سه شنبه 40

مهندس امینی

VMWare

VMWare Hardening

- 7.500.000
ثبت نام
9-17 93/02/27 شنبه الی چهارشنبه 40

مهندس امینی

MCITP

VMWare Bootcamp
- 7.000.000
ثبت نام
9-17

اردیبهشت93

پنجشنبه

40

مهندس بمانی پور

+Network

Mikrotik(MTCNA

متحان بین المللی

- 6.500.000
ثبت نام
18-21

Call

چهارشنبه

24

مهندس بمانی پور

MTCNA

Mikrotik(MTCWE

+امتحان بین المللی

6.500.000
ثبت نام
17-21

Call

سه شنبه

24

مهندس بمانی پور

MTCNA

Mikrotik(MTCRE

+امتحان بین المللی

تقویم آموزشی دوره های سیسکو

 تخفیف(ریال)

شهریه(ریال)

تاریخ شروع

ایام برگزاری

مدت دوره
(ساعت)

نام استاد

پیشنیاز

نام دوره آموزشی

- 9.000.000
ثبت نام
مرداد 93  روزهای زوج
17-21
90 مهندس خوشرو MCITP/MCSE  CCNA R&S 
( V.2 New)
- 9.000.000
ثبت نام
تیر93  شنبه -دوشنبه
18-21
90 دکتر حسین زاده MCITP/MCSE  CCNA R&S 
( V.2 New)
- 9.000.000
ثبت نام
اردیبهشت 93 یکشنبه-سه شنبه
18-21
90 دکتر حسین زاده MCITP/MCSE  CCNA R&S 
( V.2 New)
- 9.000.000
ثبت نام
خرداد93 پنجشنبه
9-14
90 مهندس حسن زاده MCITP/MCSE  CCNA R&S 
 ( V.2 New)
- 9.000.000
ثبت نام
اردیبهشت 93 پنجشنبه
9-14
90 دکتر حسین زاده MCITP/MCSE  CCNA R&S 
 ( V.2 New)
- 9.000.000
ثبت نام
اردیبهشت 93 جمعه
9-13
90 دکتر حسین زاده MCITP/MCSE  CCNA R&S 
  V.2 (New)
 - 11.000.000
ثبت نام
اردیبهشت 93

پنجشنبه
15-20

 120  دکتر حسین زاده -  CCENT/CCNA R&S  
( V.2 New)
- 8.000.000
ثبت نام
Call

جمعه
13:30-16:30

50 دکتر حسین زاده CCNA R&S CCNA VOICE
-

8.000.000
ثبت نام

Call جمعه
17-21
50 دکتر حسین زاده CCNA R&S CCNA SECURITY

-

9.000.000
ثبت نام

Call

چهارشنبه
9-14
50 دکتر حسین زاده   CCNA R&S  CCDA

تقویم آموزشی دوره های سیسکو

تخفیف(ریال)

شهریه(ریال)

تاریخ شروع

ایام برگزاری

مدت دوره
(ساعت)

نام استاد

پیشنیاز

نام دوره آموزشی

3.000.000

22.000.000
ثبت نام

مرداد93

شنبه و دوشنبه
15-18

120

مهندس شاهی

CCNA R&S

CCNP R&S&T

-

22.000.000
ثبت نامممم

93/02/06

شنبه و دوشنبه
18-21

120

مهندس شاهی

CCNA R&S

CCNP R&S&T

3.000.000

22.000.000
ثبت نام

اردیبهشت93

یکشنبه و سه شنبه
15-18

120

مهندس شاهی

CCNA R&S

CCNP R&S&T

->

22.000.000
ثبت نامم

شهریور93

پنجشنبه
9-14

120

مهندس شاهی

CCNA R&S

CCNP R&S&T

-

30.000.000
ثبت نامم

شهریور93

یکشنبه و سه شنبه
18-21

160

مهندس شاهی

CCNA Security

CCNP Security

-

15.500.000
ثبت نامم

Call

پنجشنبه
9-14

100

دکتر حسین زاده

CCNA Voice

CCNP Voice

-

35.000.000
ثبت نامم

CallCall

شنبه ودوشنبه

15-18

200

مهندس شاهی

آموزش CCNA Service Provider

CCNP Service Provider


تقویم آموزشی دوره های سیسکو

شهریه(ریال)

ساعت برگزاری

تاریخ شروع

ایام برگزاری

مدت دوره
(ساعت)

نام استاد

پیشنیاز

نام دوره آموزشی

22/000/000
ثبت نام

9-14 مرداد 93

جمعه

120

مهندس شاهی

CCIE LAB1

CCIE LAB 2

22/000/000
ثبت نام

15-21

تیر93

چهارشنبه

120

مهندس شاهی

CCNP R&S

CCIE LAB1

22/000/000
ثبت نام

15-21

اردیبهشت 93

پنجشنبه

120

مهندس شاهی

CCNP R&S

CCIE LAB1

تقویم آموزشی دوره های مایکروسافت

تخفیف(ریال)

شهریه(ریال)

تاریخ شروع

ایام برگزاری

مدت دوره
(ساعت)

نام استاد

 به همراه

نام دوره آموزشی

1/000/000

5/500/000
ثبت نام
Call زوج
17-21
60 مهندس رحیمیان  (Network+) 

Windows 8

1/500/000

14/500/000
ثبت نام
Call زوج
17-21
150 مهندس رحیمیان -(Network+) MCSA 2012

3/500/000

19/000/000
ثبت نام
اردیبهشت93

زوج
9-14

260 مهندس بیات فر  (Network+)

MCITP 2008

 3/500/000 19/000/000
ثبت نام
خرداد 93

زوج
9-14

260 مهندس رحیمیان  (Network+)   MCITP 2008
2/500/000 19/000/000
ثبت نام
Call زوج
14-17
260 مهندس رحیمیان  (Network+) MCITP 2008

2/500/000

19/000/000
ثبت نام
Call

زوج
14-17

260 مهندس بیات فر (Network+) MCITP 2008

 

19/000/000
ثبت نام
تیر93 زوج
 17-21
260 مهندس بیات فر (Network+)  MCITP 2008

3/500/000

19/000/000
ثبت نام
مرداد93

یکشنبه-سه شنبه
9-14

260 مهندس رحیمیان  (Network+) MCITP 2008

-

19/000/000
ثبت نام
فروردین93

یکشنبه-سه شنبه
17-21

260 مهندس بیات فر  (Network+) MCITP 2008
19/000/000
ثبت نام
خرداد93

یکشنبه-سه شنبه
17-21

260 مهندس رحیمیان (Network+) MCITP 2008

-

19/000/000
ثبت نام
اردیبهشت93  پنجشنبه وجمعه
صبح وبعدازظهر
260 مهندس بیات فر  (Network+) MCITP 2008
 -  19/000/000
ثبت نام
تیر 93  پنجشنبه وجمعه
بعدازظهروصبح
260  مهندس بیات فر  (Network+)  MCITP 2008

-

9.000.000
ثبت نام
Call شنبه و دوشنبه
17-21

100

مهندس قمبری MCITP 2008

Exchange + TMG


تقویم آموزشی دوره های مجازی

امتحان

+صدور مدرک

مبلغ سرمایه گزاری

ساعت برگزاری

تاریخ شروع

ایام برگزاری

مدت دوره

نام استاد

پیشنیاز

نام دوره

1/500/000

4/500/000
ثبت نام

22:00-00:00 92/12/05

شنبه ودوشنبه

20جلسه

مهندس شاهی

MCITP or MCSE

CCNA R&S New v.2

3/300/000

9/900/000
ثبت نام

20:00-22:00

92/12/05

شنبه،دوشنبه وچهارشنبه

80جلسه

مهندس مردانی

 

MCITP&Network+

 

 


شما اينجا هستيد:   خانه

RSS