تقویم آموزشی دوره های مهندسی شبکه

نام دوره

نام استاد

مدت دوره (ساعت)

تاریخ شروع

ایام برگزاری

ساعت برگزاری

شهریه (ریال)

شهریه با تخفیف وِیژه (ریال)

Windows 8 مهندس رحیمیان 60   93/04/20 جمعه 14-20 6/500/000
ثبت نام
 

 4/500/000

جزئیات دوره

sabtenam

  MCSA2012

به همراه Windows 8

 مهندس رحیمیان  200 93/04/20  جمعه  14-20  21/000/000
ثبت نام 

 16/650/000

جزئیات دوره

sabtenam

MCITP 2008

به همراه Network+

مهندس بیات فر 230 93/04/30 زوج 17:30-21 21/000/000
ثبت نام

17/550/000

جزئیات دوره

sabtenam

MCITP 2008

به همراه Network+

 مهندس بیات فر  230  93/04/12  پنجشنبه وجمعه  صبح وبعدازظهر  21/000/000
ثبت نام

17/550/000

جزئیات دوره

sabtenam

CCNA R&S   مهندس حسن زاده

80

93/04/26

پنجشنبه

9-14

10/000/000
ثبت نام

8/100/000

جزئیات دوره

sabtenam

CCNA R&S  مهندس رحیمیان 80 93/04/30 زوج 9-14 10/000/000
ثبت نام

6/500/000

جزئیات دوره

sabtenam

CCNP  R&S&T

مهندس خوشرو

120

93/04/07

شنبه و دوشنبه

18-21

22/000/000

ثبت نام

19/800/000

جزئیات دوره

sabtenam

CCNA VOICE دکترحسین زاده 50 93/04/27 جمعه 13:30-16:30 9/000/000
ثبت نام

7/300/000

جزئیات دوره

sabtenam

CCNA SECURITY دکترحسین زاده 50 93/04/20 جمعه 17-20 9/000/000
ثبت نام

7/300/000

جزئیات دوره

sabtenam

تقویم آموزشی دوره های سیسکو

 شهریه با تخفیف وِیژه (ریال)

شهریه(ریال)

تاریخ شروع

ایام برگزاری

مدت دوره
(ساعت)

نام استاد

پیشنیاز

نام دوره آموزشی

6/500/000

جزئیات دوره

sabtenam

10/000/000
ثبت نام
93/04/30  زوج
9-14
80 مهندس رحیمیان MCITP/MCSE  CCNA R&S 

8/100/000
جزئیات دوره

sabtenam

10/000/000
ثبت نام
تیر 93  شنبه -دوشنبه
18-21
80 دکتر حسین زاده MCITP/MCSE  CCNA R&S

-

sabtenam

10/000/000
ثبت نام
مهر 93 یکشنبه-سه شنبه
18-21
80 مهندس خوشرو MCITP/MCSE  CCNA R&S

8/100/000
جزئیات دوره

sabtenam

10/000/000
ثبت نام
93/04/26 پنجشنبه
9-14
80 مهندس حسن زاده MCITP/MCSE  CCNA R&S 

-

sabtenam

10/000/0000
ثبت نام
مهر 93 جمعه
9-13
80 دکتر حسین زاده MCITP/MCSE  CCNA R&S

-

sabtenam

12.000.000
ثبت نام
آذر 93

پنجشنبه
15-20

 100 دکتر حسین زاده -  CCENT/CCNA R&S

7/300/000
جزئیات دوره

sabtenam

9/000/000
ثبت نام
93/04/27

جمعه
13:30-16:30

50 دکتر حسین زاده CCNA R&S CCNA VOICE

7/300/000
جزئیات دوره

sabtenam

9/000/000
ثبت نام

93/04/20 جمعه
17-21
50 دکتر حسین زاده CCNA R&S CCNA SECURITY

-

sabtenam

9/000/000
ثبت نام

Call

چهارشنبه
9-14
50 دکتر حسین زاده  CCNA R&S  CCDA

تقویم آموزشی دوره های سیسکو

شهریه با تخفیف(ریال)

شهریه(ریال)

تاریخ شروع

ایام برگزاری

مدت دوره
(ساعت)

نام استاد

پیشنیاز

نام دوره آموزشی

 

sabtenam-

22.000.000
ثبت نام

تکمیل ظرفیت شنبه و دوشنبه
18-21 
120 مهندس خوشرو CCNA R&S 

CCNP R&S&T

19/000/000

جزئیات دوره 

sabtenam

22.000.000
ثبت نام

93/05/05 یکشنبه و سه شنبه
15-18

120

دکتر حسین زاده

CCNA R&S

CCNP R&S&T

-

sabtenam

22.000.000
ثبت نام
93/05/24 جمعه
12-20
120 مهندس خوشرو CCNA R&S CCNP R&S&T

-

sabtenam

30.000.000
ثبت نام

Call

یکشنبه و سه شنبه
18-21

160

-

CCNA Security

CCNP Security

-

sabtenam

15.500.000
ثبت نام

Call

پنجشنبه
9-14

100

دکتر حسین زاده

CCNA Voice

CCNP Voice

-

sabtenam

35.000.000
ثبت نام

Call

شنبه و دوشنبه
18-21 

200

-

آموزش CCNA Service Provider

CCNP Service Provider


تقویم آموزشی دوره های سیسکو

توضیحات

شهریه(ریال)

تاریخ شروع

ایام برگزاری

مدت دوره
(ساعت)

نام استاد

پیشنیاز

نام دوره آموزشی

sarfasl

22/000/000

 sabtenam

تیر 93

Boot Camp

9-15

120

مهندس شاهی

CCIE LAB1

CCIE LAB 2 

sarfasl

22/000/000

 sabtenam

-

Call

120

مهندس شاهی

CCNP R&S

CCIE LAB1

تقویم آموزشی دوره های مایکروسافت

شهریه با تخفیف وِیژه (ریال)

شهریه(ریال)

تاریخ شروع

ایام برگزاری

مدت دوره
(ساعت)

نام استاد

 به همراه

نام دوره آموزشی

4/500/000
جزئیات دوره

sabtenam

6/500/000
ثبت نام
93/04/27

جمعه

14-20

60 مهندس رحیمیان  (Network+) 

Windows 8

16/650/000 جزئیات دوره

sabtenam

21/000/000
ثبت نام
93/04/27 جمعه
14-20
200 مهندس رحیمیان Windows 8 MCSA 2012

 

1/750/000

sabtenam

 2/500/000
ثبت نام
 93/04/25

زوج
9-12

 30  خانم مهندس کریم زاده  -

+ Network

1/750/000 sabtenam

 2/500/000
ثبت نام
93/04/23

زوج
9-14 

 30 مهندس غفارزاده - + Network 

1/750/000

sabtenam

2/500/000
ثبت نام
93/04/25

زوج
14-17

30 مهندس غفارزاده - + Network

1/750/000

sabtenam

2/500/000
ثبت نام
93/04/21

زوج
14-17

30 مهندس رحیمیان  - + Network

-

sabtenam

21/000/000
ثبت نام
آبان زوج
9-14
230 مهندس بیات فر (Network+)  MCITP 2008

17/550/000 جزئیات دوره

sabtenam

21/000/000
ثبت نام
93/04/30 زوج
 17-21
230 مهندس بیات فر (Network+)  MCITP 2008

-

sabtenam

21/000/000
ثبت نام
مرداد

یکشنبه-سه شنبه
9-14

230 مهندس رحیمیان  (Network+) MCITP 2008

17/550/000 جزئیات دوره

sabtenam

21/000/000
ثبت نام
آبان

یکشنبه-سه شنبه
17-21

230 مهندس بیات فر  (Network+) MCITP 2008

-

sabtenam

21/000/000
ثبت نام
93/04/12  پنجشنبه وجمعه
14-19 / 9-14
230 مهندس بیات فر  (Network+) MCITP 2008

 -

sabtenam

 21/000/000
ثبت نام
مرداد  پنجشنبه وجمعه
9-114  / 15-19
230  مهندس بیات فر  (Network+)  MCITP 2008

 9/800/000 جزئیات دوره

sabtenam

14/000/000
ثبت نام
تیر یکشنبه-سه شنبه
17-21

100

مهندس رحیمیان MCITP 2008

Exchange + TMG

تقویم آموزشی دوره های کاربردی

شهریه با تخفیف وِیژه (ریال)

شهریه(ریال)

ساعت برگزاری

تاریخ شروع

ایام برگزاری

مدت دوره
(ساعت)

نام استاد

پیشنیاز

نام دوره آموزشی

3/000/000

7/000/000
sabtenam

9-14 مرداد یکشنبه و سه شنبه 80 مهندسین غفارزاده و نعمتی -

Network+

به همراه

زبان تخصصی

4/200/000

5/990/000

sabtenam

9-14 مرداد شنبه و دوشنبه 130 خانم مهندس نعمتی - ICDL
1/800/000

3/000/000

sabtenam

9-14 مرداد چهارشنبه 51 خانم مهندس نعمتی -

زبان تخصصی

دوره های آموزشی ارتباطات ماهواره ای
-

تکمیل ظرفیت

 14-19 93/04/20  جمعه  60  دکتر وکیلی CCNA R&S 

VSAT

دوره های آموزشی امنیت شبکه
- 12/000/000
sabtenam
17-21 مهر 93 چهارشنبه   80 دکتر حسین زاده MCITP  امنیت شبکه1
7/000/000
sabtenam
9-17 خرداد 93 ایام هفته 40 مهندس امینی MCITP or CCNA

CEH

Boot Camp

6/000/000
sabtenam
15-18 Call چهارشنبه 30 دکتر حسین زاده MCITP or CCNA تست نفوذ
 دوره های آموزشی مجازی سازی
- 7/500/000
sabtenam
18-21 تیر 93 یکشنبه وسه شنبه 40 مهندس امینی MCITP or CCNA VMWare
- 3/900/000
sabtenam
18-21 Call یکشنبه و سه شنبه 40

مهندس امینی

VMWare

VMWare Hardening

 دوره های آموزشی میکروتیک

- 7/000/000
sabtenam
9-12

93/05/30

پنجشنبه

40

مهندس بمانی پور

+Network

 MTCNA

+امتحان بین المللی

- 6/500/000
sabtenam
18-21

Call

چهارشنبه

24

مهندس بمانی پور

MTCNA

 MTCWE

+امتحان بین المللی

 - 6/500/000
sabtenam
17-21

Call

سه شنبه

24

مهندس بمانی پور

MTCNA

MTCRE

+امتحان بین المللی

دوره های آموزشی لینوکس
- 16/000/000
sabtenam
14-20  Call  پنجشنبه  120  مهندس حسن بیگی -

Linux


تقویم آموزشی دوره های مجازی

با تخفیف

مبلغ سرمایه گذاری(ريال)

ساعت

ایام برگزاری

مدت دوره

نام استاد

 نوع آموزش

نام دوره

4/900/000

sabtenam

7/000/000 21-23 زوج 60 مهندس رحیمیان همزمان CCNA R&S

4/900/000

sabtenam

7/000/000 18-20 زوج 60 مهندس رحیمیان همزمان CCNA R&S

1/760/000

sabtenam

22/000/000 21-23 یکشنبه وسه شنبه 120 دکتر حسین زاده همزمان CCNP R&S&T

1/500/000

sabtenam

2/000/000 21-23 زوج 30 مهندس مردانی همزمان Network+

1/200/000

sabtenam

17/000/000 9-12 یکشنبه وسه شنبه 180 مهندس مردانی همزمان MCITP 2008

1/200/000

sabtenam

17/000/000 9-12 زوج 180 مهندس مردانی همزمان MCSA 2012

-

sabtenam

3/500/000 15-17 یکشنبه وسه شنبه 20 مهندس رحیمیان همزمان Share point

3/600/000

sabtenam

 5/990/000

18-21

 روزهای زوج

 150جلسه

مهندس ایرجی

همزمان

 ICDL


 

 


شما اينجا هستيد:   خانه